ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح


وقتی کمبود محبت نداشته باشی، بی مهری‌های دیگران زیاد برایت سنگین و تلخ نخواهد بود.

پس برای اینکه زیاد به تو سخت نگذرد خودت را از نیاز به محبت دیگران خلاص کن.

این یک نقطه ضعف است.

قبل از اینکه به ضعف‌های دیگران نگاه کنی، ضعف‌های خودت را برطرف کن.استاد پناهیان

۹۳/۱۰/۱۹
ارحم الرحماء