ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۱۸

پناه و مأمنم تویی ...


خدایا اعتماد و لطفی که تو به این بنده ی گنهکارت داری را نمیدانم با کدام قانون بسنجم ؟! آیا این همه محبت را میشود لمس کرد و دم بر نیاورد؟! 

خداوندا این همان حساب و کتاب از روی لطف و رحمتت است نه به عدل و ریز ریز سنجیدن که اگر اینگونه بود همه محکوم بودیم .... 

خدایا لیاقت درک محبت و لطفت را به ما عنایت بفرما و ما را شکرگزار حقیقی نعماتت قرار ده ...


الهی آمین 


ارحم الرحماء
۱۶ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۵۲

تق وا !


***تقوا چیست؟***


شاگردی از عابدی پرسید :تقوا را برایم توصیف کن!

عابد گفت: اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه میکنی؟

شاگرد گفت: پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه میروم تا خود را حفظ کنم.

عابد گفت: در دنیا نیز چنین کن! تقوا همین است.

از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهی را کوچک مشمار زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگی از سنگهای کوچک درست شده اند.!!!ارحم الرحماء