ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح


یــــادمــــان بــــاشــــد ؛

بودند کسانی که بر خاک افتادند ،

تا بر خاک نیافتیم ...
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۱۹
ارحم الرحماء